Enter your keyword

Preliminary analysis on the MD-4® plasma-sprayed titanium acetabular component.

Preliminary analysis on the MD-4® plasma-sprayed titanium acetabular component.

Preliminary analysis on the MD-4® plasma-sprayed titanium acetabular component.

Elmano de Araújo Loures, Leandro Furtado Simoni, Isabel Cristina Gonçalves Leite, Daniel Naya Loures, Clarice Naya Loures.